Home » نگاهی به فلسفه: سبک کردن بار سنگین فلسفه by Donald D. Palmer
نگاهی به فلسفه: سبک کردن بار سنگین فلسفه Donald D. Palmer

نگاهی به فلسفه: سبک کردن بار سنگین فلسفه

Donald D. Palmer

Published
ISBN :
Paperback
546 pages
Enter the sum

 About the Book 

در این کتاب، تاریخ فلسفه غرب از قرن ششم قبل از میلاد تا بخش اعظم قرن بیستم مرور شده است به شکلی که محورهای اندیشههای فلسفی غرب و تکامل آنها با ایجاز و در قالبی خواندنی معرفی شوند، بدون آن که از اهمیت و ارزش آنها کاسته شود ودر عین حال کتاب مدعی نیستMoreدر این کتاب، تاریخ فلسفه غرب از قرن ششم قبل از میلاد تا بخش اعظم قرن بیستم مرور شده است به شکلی که محورهای اندیشه‌های فلسفی غرب و تکامل آنها با ایجاز و در قالبی خواندنی معرفی شوند، بدون آن که از اهمیت و ارزش آنها کاسته شود ودر عین حال کتاب مدعی نیست که همه آنچه در میان اندیشه‌ها و آثار هر فیلسوف مهم است را بیان کرده است.همچنین در این کتاب برای تفهیم اندیشه‌های فیلسوفان، از تصاویر و طرح‌ها نیز کمک گرفته شده است. نویسنده این کتاب مدعی است حتی لطیفه‌های فلسفی درون این کتاب نیز ممکن است کارکردی آموزشی داشته باشند.